Hệ Thống Sealant cho building và nhà máy Công Nghiệp

Với Hệ Thống MS Sealant, PU Selant

  • Sử dụng trong các nhà máy, trong ứng dựng làm khe co giãn, các khe của panel kho lạnh.

  • Sử dụng để chống thấm

Trả lời